Нормативно-правові документи

Нормативно-правова база шкільного бібліотекаря 
· Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, затверджене наказом Міністерства освіти України від 14.05.1999 р. № 139.
·    Закон України «Про освіту».
· Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.1993р. № 896 «ПроДержавну національну програму «Освіта» (Україна XXI ст.)».
·  Указ Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002 «Про Національну доктрину роз­витку освіти».
·    Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. № 651-ХІ\/.
·  Інструкція з обліку документів, що знахо­дяться в бібліотечних фондах, затверджена наказом Міністерства культури і туризму України від 03.04.2007р. № 22, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23.05.2007 р. № 530/13797.
·  Закон України «Про бібліотеку і бібліотечну справу» від 27.01.1995р. №32/35ВР.
·    Бібліотечна статистика Міждержавний стан­дарт ГОСТ 7. 20-2000 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи» (уведений 01.01.2002 р.).
·  Інструкція про порядок доставки, комплек­тування та обліку навчальної літератури, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.06.1995р. №119-21.
·    Лист Державного казначейства України від 22.09.2005р. № 07-04/1827-7745 «Про від­несення до бібліотечних фондів».
·  Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2011 р. № 235 «Про надання грифа навчальній літературі».
·    Інструкція з обліку необоротних активів бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 р. № 64, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21.02.2005 р. за № 459/4680.
·    Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затверджена спільним наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08.2001 р. № 142/181, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 05.09.2001 р. за № 787/5978.
·     Інструкція зі складання типових форм з обліку       та списання основних засобів, що належать   установам   і   організаціям,   які   утримуються          за рахунок державного або місцевого бюджетів, затверджена спільним наказом Головного   управління Державного казначейства України            та Державного комітету статистики України від 02.12.1997 р. № 125/70.
· Інструкція про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів, затверджена наказом Міністерства культури і мистецтв України від 23.03.2005 р. № 152, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 30.03.2005р. за № 347/10627.
·        Інструкція з інвентаризації матеріальних       цінностей, рахунків та інших статей балансу, затверджена наказом Головного управління     Державного Казначейства України та Міністерства економіки України від 30.10.1998 р. №90, зі змінами, внесеними наказом від 05.10.2005 р. № 184,  зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.11.1998 р. за № 728/3168.
·  Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.1996 р.  № 116.

·   Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.06.2008 р. № 537 «Про затвердження порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України».

·    Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 23.08.2011 р. № 988 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський   конкурс рукописів підручників для 1—4 класів загальноосвітніх навчальних закладів».
·   Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.11.2010 р. № 1042 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс руко­писів підручників для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів».
·     Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 02.08.2012 р. № 882 «Про вико­ристання навчальної літератури у загально­освітніх навчальних закладах».
·  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2007 р. № 547 «Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті на ви­дання, придбання, зберігання та доставку підручників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів».
·  Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 р. № 181 «Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті на ви­дання, придбання, зберігання та доставку підручників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів».
·      Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 781 «Деякі питання за­безпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх та професій­но-технічних навчальних закладів та вихован­ців дошкільних навчальних закладів».
·      Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.02.2012 р. №118 «Про надання грифа навчальній літературі».

·  Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 р. № 1748 «Про першочергові заходи щодо повного забезпечення учнів підручниками та навчальними посіб­никами».

·   Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.12.2013 р. №1686 «Про затвердження Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації».

·  Посадова інструкція завідувача бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу.

Немає коментарів: